Natuur en Milieu Federatie Zuid holland

Van de Natuur en Milieu Federatie Zuid Holland is een jaarverslag over 2011 verschenen. Helemaal lezen? klik dan hier. Hieronder de inleiding.

logo_nmf

2011 is een jaar geworden waarin de NMZH voor grote uitdagingen is gesteld. Het door het kabinet afblazen van de Ecologische Hoofdstructuur, de afronding van de besluitvorming over de A4 Midden-Delfland en de plannen voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg vergden veel aandacht. Daarnaast heeft de NMZH, gezamenlijk met de federaties in andere provincies, nieuwe activiteiten opgestart zoals het project Hier Opgewekt en het Green Economic Forum. 

Ook voor de NMZH als organisatie gebeurde er in 2011 veel. Zo is er een nieuwe directeur aangesteld. We hebben de eigen organisatie zo ingericht dat de NMZH in een sterk veranderende omgeving met enthousiasme, samen met alle organisaties en initiatieven en de vele actieve vrijwilligers kan blijven werken aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland. 

Om deze veranderingen te markeren is onze naam veranderd in: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. De huisstijl is aangepast en een nieuwe website ging online. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de samenwerkende milieufederaties. Eind 2011 is als sluitstuk van dit veranderingsproces een statutenwijziging door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In 2012 wordt deze statutenwijziging formeel van kracht. 

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van het herstel van vertrouwen. Na gesprekken met de achterban hebben we in een strategisch beleidsplan 2011-2015 een nieuwe koers uitgezet. Om deze koers te borgen zijn met het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk, de stedelijke milieucentra en de landelijke samenwerking van milieufederaties werkafspraken gemaakt in een gezamenlijk manifest. Ook met de terrein beherende organisaties is de samenwerking aangehaald. Vanaf 2012 zal de NMZH als voorzitter een bijdrage gaan leveren aan het directeurenoverleg van de Natuur en Landschapsorganisaties in Zuid-Holland. 

Veel belemmeringen en frustraties in het Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk van de achterliggende jaren zijn herkend en opgepakt. De koers voor de toekomst staat. Een moeilijke en turbulente periode is daarmee afgesloten. Alle inspanningen van de afgelopen periode hebben geleid tot een nieuwe basis voor de NMZH. Zo was 2011 al met al een intensief maar ook een mooi jaar. 

Voor meer inzicht en achtergrondinformatie over onze financiën verwijzen we u naar de jaarrekening 2011 die u kunt vinden op www.milieufederatie.nl. 

Paul Zeef, voorzitter Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland