Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard

                             Beleef de Lente

De Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard is opgericht in 1992 en bestond uit ruim 20 leden.

De vogelwerkgroep is nu onderdeel van en opgegaan in de WG Flora & Fauna Zwijndrechtse Waard. Immers, natuur is meer dan alleen vogels. Fauna betreft het dierenrijk en Flora het plantenrijk. Van beide is er in de Zwijndrechtse Waard veel te ontdekken.

De werkgroep Flora & Fauna ZW komt regelmatig bij elkaar voor verschillende activiteiten en heeft daarbij het bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt als thuisbasis. Ron Stevense is coördinator van de WG Flora & Fauna ZW. Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief van de vogelwerkgroep: klik hier voor de lijst.

Doelstellingen Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep zette zich in voor instandhouding en bescherming van de avifauna van de Zwijndrechtse Waard. Om deze doelen te verwezenlijken verricht de vogelwerkgroep – tegenwoordig dus de WG Flora & Fauna ZW –  o.a. inventarisaties. Hiermee houden we een vinger aan de pols voor wat betreft de vogelstand in de Zwijndrechtse Waard en zijn we in staat om eventuele veranderingen tijdig te signaleren.

De vogelwerkgroep was ook beschikbaar voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan “natuurgebieden” en “landschapselementen” binnen de Zwijndrechtse Waard. De WG Flora & Fauna-ZW omvat tevens een WG Natuuronderhoud ZW. Men richt zich met name op het gebied Hooge Nesse Veerplaat. 

De vogelwerkgroep annex WG Flora & Fauna ZW hecht grote waarde aan het gezelligheidsaspect. De bijeenkomsten van de werkgroep hebben dan ook vaak de functie om van elkaar te leren en om  bij te praten over onze ervaringen.

vogelwerkgroep 3

Bijeenkomsten en excursies.
De vogelwerkgroep komt elke 2e dinsdagavond van de maand bij elkaar in bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt. Zie ook de agenda.

Ons jaarprogramma ziet er ongeveer als volgt uit:

april – voorjaarsvergadering
mei t/m september – zomerprogramma
oktober – najaarvergadering
november t/m maart – winterprogramma

Tijdens ons zomerprogramma houden we, als het weer het enigszins toelaat, een excursies in de omgeving (zoals het Develgebied, Carnisse Grienden, Kinderdijk etc.).

Tijdens ons winterprogramma blijven we in ’t Weetpunt en worden er bijv. lezingen, studie-, dia- en filmavonden gehouden.

Naast deze avonden houden we ook regelmatig excursies van een hele of een halve dag. We gaan dan bijvoorbeeld naar de Biesbosch, de Oostvaardersplassen, Oostvoorne, etc.

In januari houden we de jaarlijkse “Ganzenexcursie” richting bijvoorbeeld Goeree Overflakkee en Zeeland.

Inventarisaties en tellingen:
De vogelwerkgroep voert diverse inventarisaties en tellingen uit. Dit zijn zowel langlopende als incidentele tellingen. Zo wordt de Munnikendevel al jaren bijna wekelijks geteld en de Oude Devel bij Heerjansdam gemiddeld één keer in de maand. In het winterhalfjaar doen we mee met de wintervogeltellingen van de provincie Zuid-Holland. Dan worden van oktober t/m maart rond het midden van de maand tellingen gehouden in het Develgebied, rondom het Waaltje en langs de Oude Maas.

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard:
De WG is een zelfstandig opererende werkgroep van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Binnen de stichting heeft de werkgroep een adviserende taak betreffende aangelegenheden die (mede) betrekking hebben op de Flora & Fauna van de Zwijndrechtse Waard. Door de activiteiten van de WG kon aan de stichting een belangrijke ondersteuning worden gegeven bij de inspraak op diverse projecten, zoals: Landinrichtingsproject IJsselmonde, aanleg Hoge Snelheidslijn, Beheersplan Munnikendevel etc.

Belangrijkste activiteiten:

 • Inventarisatie Munnike en Oude Devel.
 • Wintervogeltellingen provincie Zuid-Holland.
 • Diverse inventarisaties t.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland.
 • Excursies, zowel in de eigen omgeving als daarbuiten.
 • Lezingen.
 • Plaatsen en onderhouden van nestkasten (o.a. in het Munnike Park in Zwijndrecht en het Baxpark in H.I. Ambacht).
 • Knotten van wilgen.
 • Aanleggen / onderhouden houtrillen.
 • Bescherming gierzwaluwkolonie Kijfhoekkerkje.
 • Zwerfvuilactie langs de Munnikedevel.
 • Vogelbescherming in de ruimste zin van het woord.

Hebt u belangstelling voor de vogelwerkgroep, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met ons diverse activiteiten willen uitvoeren / ontwikkelen. U kunt zich dus op vele manieren voor de vogels inzetten. Het lidmaatschap is gratis, dus daar hoeft u het niet voor te laten.

Voor een afdrukbare folder, klik hier.

Misschien zocht u naar de nieuwsbrieven van de VWG? Klik dan hier.

vogelgeluiden

Klik op bovenstaande afbeelding voor een vogelfluitpresentatie. Wordt geopend in uw eigen Powerpoint software. Om de presentatie te zien, moet u dus ‘doorklikken’ op het betreffende symbooltje. Eventueel kunt u e.e.a. ook opslaan op uw eigen computer.