Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard

De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn nog vele mooie stukjes groen te vinden. Van dat groen, dat er nog is, zouden de inwoners meer moeten weten. Samen kunnen wij er dan beter van genieten en kunnen wij er met meer kennis van zaken handiger mee om gaan.

De Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard wil graag jong en oud betrekken bij het behoud van het groen en verbetering van het leefmilieu. Wij willen dit samen doen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers, maar ook in samenwerking met bestaande natuur- en milieuorganisaties en met de overheid. Want alleen kunnen wij dat niet. Wij moeten het echt samen doen!

Natuur, milieu en landschap, vooral in onze naaste omgeving, gaat ons immers allen aan!

De Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard streeft naar een nauwe samenwerking met ambtelijke instanties en organisaties die zich bezig houden met natuur, landschap en milieu. De stichting maakt daarbij gebruik van het bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt, gelegen in het Munnike Park langs de Devel in Zwijndrecht. Daarnaast heeft zich middels een samenwerkingsverband met IVN Dordrecht een buitenschoolse NME activiteit ontwikkeld.

De doelstellingen van de stichting:

 1. Behouden en zo mogelijk stimuleren en coördineren van de activiteiten van organisaties die zich bezig houden met natuur en landschap in de Zwijndrechtse Waard en samenwerken met die organisaties.
 2. Geven van informatie over natuur en landschap, in het bijzonder betreffende de Zwijndrechtse Waard.
 3. Bevorderen van de aanleg, herinrichting en instandhouding van bosarealen en andere natuurgebieden in de Zwijndrechtse Waard.
 4. Exploiteren en beheren van projecten op de gebieden natuur en landschap, zoals landschapsparken, tuinen, bossen, kinderboerderijen, voorlichtingscentra en dergelijke.
 5. Tegengaan van ontwikkelingen die de natuur en het landschap in de Zwijndrechtse Waard bedreigen.

 

Algemene doelstellingen m.b.t. het geven van informatie:

 1. Bevorderen van het inzicht dat mensen deel uitmaken van de natuur en in harmonie daarmee dienen te leven omwille van het voortbestaan van die natuur en van de mens als soort.
 2. Verduidelijken van de maatschappelijke oorzaken waardoor het natuurlijke milieu aan ernstige aantasting blootstaat. Het belang en de functie van water, lucht en bodem moet benadrukt worden. Aandacht moet besteed worden aan de vervuiling daarvan, de gevolgen die daaruit voortvloeien en de mogelijkheden die er zijn om de vervuiling terug te dringen.
 3. Bevorderen van de mondigheid, zelfbekwaamheid en het ontdekkend leren door mogelijkheden aan te geven hoe men kan bijdragen aan het behoud, herstel en beheer van het milieu.
 4. Wat betreft natuur- en milieueducatie (NME) heeft de stichting zich als taak gesteld om de activiteiten te coördineren van die organisaties in de regio, die zich op enigerlei wijze met NME bezighouden, om NME-activiteiten te organiseren, te sturen, te begeleiden en/of te ondersteunen, voornamelijk vanuit ’t Weetpunt.

Schoolgidsen voor ’t Weetpunt

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. In overleg met de overheid en andere organisaties het realiseren en beheren van een informatie- en voorlichtingscentrum, waarin tevens ruimte zal zijn voor andere organisaties.
 2. Werven van fondsen.
 3. Voeren van overleg en eventueel samenwerken met regionale, provinciale en nationale organisaties, die werkzaam zijn met dezelfde doelstellingen als de stichting.
 4. Voeren van overleg met plaatselijke, regionale en provinciale overheidsinstanties.
 5. Aantrekken van vrijwilligers en personeel die actief bezig willen zijn en werken aan de doelstellingen van de stichting.
 6. Benutten van inspraakmogelijkheden, indienen van bezwaarschriften en eventueel het instellen van rechtsvorderingen en/of optreden als procespartij in (gerechtelijke) procedures door gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden.
 7. Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband staat.

Bij het onderzoek- en advieswerk dat de stichting verricht gaat het erom de overheidsplannen zo te beïnvloeden, dat de natuur en het landschap de best mogelijke kansen krijgen. Duidelijk moet worden gemaakt waar het bij natuurgebieden om gaat, welke waarden bedreigd worden, waardoor dit komt en hoe we dit kunnen voorkomen. Bewustwording komt tot stand door veel en goede voorlichting. Het bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt speelt daarbij een belangrijke rol.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 1. (Project) subsidies/bijdragen van overheidsinstanties of natuur- en landschapsorganisaties.
 2. Donaties van burgers en bedrijven.
 3. Uit erfstellingen en legaten verkregen gelden en/of goederen.
 4. Vergoedingen voor verrichte activiteiten.
 5. Sponsoring door bedrijven.

De geldelijke ondersteuning is van groot belang voor de continuering van het werk van de stichting. Vooral door de steeds slechter wordende financiële situatie bij de gemeente wordt het steeds moeilijker om zelfs de gemaakte contractuele financiële afspraken juist en tijdig binnen te krijgen.